REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lusup.pl

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.lusup.pl
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lusup.pl
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lusup.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 5. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Dzień Roboczy – dzień pracujący od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.
 7. Sprzedawca, Usługodawca – Magdalena Bajor-Wilk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą LUPUS Magdalena Bajor-Wilk, ul. Srebrzyńska 47/34, 91-082 Łódź, NIP: 727-240-75-877, REGON: 472302095, adres e-mail: biuro@lusup.pl
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana, albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1025).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (teks jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 683 ze zm.),
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 14. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lusup.pl
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.lusup.pl prowadzony jest przez firmę LUPUS Magdalena Bajor-Wilk, ul. Srebrzyńska 47/34, 91-082 Łódź, NIP: 727-240-75-877, REGON: 472302095
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.lusup.pl
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.lusup.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto)
 7. Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.
 8. Firma LUPUS Magdalena Bajor-Wilk zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym lub płatnością za pobraniem.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.lusup.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
 2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.
 3. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.
 4. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
 5. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.
 6. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej realizację zamówienia.
 8. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.
 9. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).
 11. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10.00 do 16.00.
 3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, jeżeli w tym terminie nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Sklepu płatność za zamówienie, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
 7. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 3 do 8 dni roboczych.
 8. Dane do przelewu: LUPUS Magdalena Bajor-Wilk ul.Srebrzyńska 47/34, 91-082 Łódź, nr konta: ING 29 1050 1461 1000 0090 9085 3178, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.
 9. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 10. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
 11. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (faktura).

 

V. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 2. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:
  • towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowyzapewniał;
  • towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 6. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 7. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail biuro@lusup.pl w tytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres: LUPUS Magdalena Bajor-Wilk, ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź.
 9. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt, lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) na adres: LUPUS Magdalena Bajor-Wilk, ul.Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź i opisem reklamacji.
 10. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
  • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, albo żądać usunięcia wady. Jednakże jeżeli towar był już wymieniony, lub naprawiany przez Sklep internetowy, albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się;
  • złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy.
 12. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta, albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu, lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar na konto bankowe wskazane przez Klienta, lub w sposób w jaki Kupujący dokonał zapłaty
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawania się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT

 

 1. Klient – będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta – ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym towar został dostarczony Klientowi.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres biuro@lusup.pl, następnie oryginał oświadczenia należy dołączyć do odsyłanego towaru. W takim przypadku zwracamy koszty produktów bez kosztów wysyłki.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 5. Zerwanie, uszkodzenie oryginalnych metek dołączonych do towaru skutkuje niemożliwością zwrotu i wymiany towaru przez Kupującego.
 6. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Do takich śladów między innymi należą: wypchane kieszenie, wypchany lub rozciągnięty materiał na łokciach lub kolanach, ślady po kosmetykach, np. fluidzie, szmince, tuszu, zapachach kosmetycznych lub innych zapachach domowych lub przemysłowych (papierosy, smażony tłuszcze etc.), skutki prania i inne znamiona świadczące o tym, że produkt był używany, nieprawidłowo przechowywany lub przymierzany w sposób niewłaściwy.
 7. Wymiany możemy dokonać zawsze, jeżeli wybrany przez Klienta towar i rozmiar jest dostępny. Koszty odesłania i ponownej wysyłki ponosi Klient.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wraz z dowodem zakupu (rachunkiem) na adres : LUPUS Magdalena Bajor-Wilk, ul.Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

LUPUS Magdalena Bajor-Wilk
ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź
lusup.pl
biuro@lusup.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

VII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 3. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub przy odbiorze u kuriera, lub na poczcie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:
  • pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego;
  • gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu;
  • jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

VIII. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Firma LUPUS Magdalena Bajor-Wilk prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.lusup.pl
 2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: biuro@lusup.pl. W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.minikid.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy w imieniu własnym i na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.